Verkoopsvoorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Onze algemene en bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn tegenstelbaar aan onze klanten en worden aldus beschouwd als zijnde aanvaard door hen, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatsten binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van onze kopers. De nietigheid of de ontoepasselijkheid van een bepaling van onze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

2. Prijs

Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze offertes en prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, transportkosten niet inbegrepen. 
Levering gebeurt franco vanaf 100 euro exclusief BTW.

3. Verbintenissen

Onze offerten zijn slechts gedurende de aangeduide termijn geldig. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke vermelding hebben zij een maximale geldigheidsduur van één maand. De akkoorden gesloten door onze verdelers, onze vertegenwoordigers of onze bedienden verbinden ons pas na onze schriftelijke bevestiging. De veranderingen op onze bestelbon zijn pas na onze schriftelijke bevestiging geldig. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander lid van de familie van de kopers vertegenwoordigt hen en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hen te verbinden tegenover ons.

4. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn slechts ter informatie vermeld en kunnen niet gewaarborgd worden. Behoudens tegenstrijdig beding, uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen, kunnen de vertragingen van levering geen aanleiding geven tot een annulatie van de bestelling, noch tot enige vergoeding, noch tot een weigering van de goederen door de koper. In geval van vertraging van levering wegens omstandigheden onafhankelijk van onze wil hebben wij het recht om het contract per eenvoudig schrijven te beëindigen zonder enige vergoeding voor de koper. De bestellingen met een leveringstermijn langer dan één maand worden aanvaard onder voorbehoud van prijsstijgingen die door onze eigen leveranciers worden toegepast en van omstandigheden onafhankelijk van onze wil die de bestelling onmogelijk of duurder maken.

5. Aanvaarding

Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid en risicos van geadresseerde, zelfs in geval van verkoop met " franco " levering. Alle mogelijke opmerkingen moeten schriftelijk bij de vervoerder gedaan worden. In elk geval verbinden de kopers zich onze goederen in ontvangst te nemen binnen de 5 dagen nadat wij hen hebben laten weten dat deze ter hun beschikking zijn.

6. Klachten

Op straffe van verval dient iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de faktuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota of van ieder gelijkaardig dokument. Indien de klant nagaat om de goederen in ontvangst te nemen, begint de 8 dagen termijn te lopen op de dag van ontvangst van de factuur, van de verzendingsnota of van ieder gelijkaardig dokument. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke verpakking en staat. Het retournummer (RMA) dat door de Customer Service toegekend wordt, moet duidelijk op de verpakking vermeld worden. Elke klacht met betrekking tot onze fakturen dient ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hieraan zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. De koper onthoudt zich het recht om de exceptie van niet nakoming op te werpen.

7. Waarborg

Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Wij waarborgen in geen geval dat de geleverde goederen in staat zijn om aan de specifieke noden eigen aan de activiteit van de gebruiker te beantwoorden. De waarborg heeft slechts betrekking op de fysische gebreken van het materieel onderstel en onze tussenkomst beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Het verlenen van de waarborg veronderstelt dat de geleverde goederen gebruikt worden binnen de voorwaarden van de aanbod of, bij gebreke hieraan, binnen de normale uitbatingsvoorwaarden zoals vermeld in de catalogi, notas en handleidingen ter beschikking gesteld van de gebruiker. Wij zijn niet gebonden tot enige schadevergoeding jegens de gevolgen van het gebruik van de geleverde goederen. Indien onze verantwoordelijkheid zou weerhouden worden tengevolge van de niet-uitvoering of de wanuitvoering van onze kontraktuele verbintenissen, dan zou het totaal der vergoedingen ten onze laste een bedrag gelijk aan de prijs van de geleverde goederen die aan de oorzaak van de schade liggen, niet mogen overschrijden.

8. Intellectuele rechten

De kopers zullen zich ervan onthouden om schade te berokkenen aan de intellectuele rechten die de geleverde goederen beschermen. Het is de klanten onder andere verboden om de geleverde goederen na te bootsen of de nabootsing ervan toe te laten of op om het even welke wijze de nabootsing ervan te bevoordeligen.

9. Voorschot

Het voorschot door de koper gestort, komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de partijen zou toelaten van het contract af te zien.

10. Betalingsvoorwaarden

Behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk tegenbericht zijn al leveringen kontant betaalbaar, zonder disconto. Voor klanten met uitdrukkelijk afgesproken specifieke voorwaarden moeten die stipt nalaven. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest ten belope van 12% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het faktuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 50 kan bedragen.

11. Gebrek aan betaling, beëindiging en eigendomsvoorbehoud

Het gebrek aan betaling van een faktuur op de vervaldag, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijke, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit dat het betalingsonvermogen van de koper zou kunnen impliceren heeft voor gevolg het vervallen van de termijn toegestaan voor de betaling van ieder geleverd goed, maakt deze betaling onmiddellijk opeisbaar en geven ons het recht alle aangegane overeenkomsten - zelfs als deze onafhankelijk zijn van de niet uitgevoerde overeenkomst - te schorsen of teniet te doen, zonder andere formaliteiten dan een aangetekend schrijven en zonder dat dit voor de aankoper aanleiding kan geven tot de minste vergoeding. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. Er zullen trouwens gedeeltelijke fakturen kunnen uitgegeven worden naargelang van de levering van de goederen. We behouden volle eigendom van de geleverde goederen tot op de volledige betaling van de prijs, de belastingen en bijhorigheden. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk bij aangetekend schrijven te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding, van elk beslag welk door een derde zou uitgevoerd worden. De koper verbindt er zich toe ons in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, onze goederen terug in bezit te nemen, toegang tot de lokalen toe te laten en alle kosten te dragen van het wegnemen van onze goederen. De naam van de derde verwerver moet ons onmiddellijk per aangetekend schrijven meegedeeld worden. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper zal hij ons een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de totale verkoopprijs, zonder dat deze vergoeding minder dan 50 kan bedragen en onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vragen en te bewijzen.

12. Solidariteit

Indien de faktuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle contracten getekend door ANKA worden uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen. Ieder geschil, zelfs in kortgeding, zal door de Rechtbanken van Leuven, die enkel bevoegd zijn, beslecht worden. De onderschrijving van handelseffekten zal geen invloed hebben op deze bevoegdheid.